Điều trị sỏi ống mật chủ bằng nội soi mật tụy ngược dòng

Video điều trị sỏi ống mật chủ bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng.